Fraser Valley Heritage Railway Society – Hey, I recognize those guys!

Fraser Valley Heritage Railway Society – Hey, I recognize those guys!